# 7. CHANDRU – THE VISION OF A BOY

Duration of Film: 11
Crew:
Director: Gitesh Kohli
Cameraman: Bobby Massey
Editor: Gitesh Kohli